۱۰ فروردین ۱۳۹۹
دسته:
کد : 444
استاتیک و مقاومت مصالح

جزوه آموزشی استاتیک و مقاومت مصالح

در جزوه آموزشی استاتیک و مقاومت مصالح میخوانید که نیرو با اندازه و جهت تعیین می شود.اگر چند نیرو بر یک جسم یا یک نقطه وارد شود، می توان آن ها را با یک نیروی معادل (که آن را نیروی برآیند می گویند) جایگزین کرد .شکل زیر دو نیروی Pو Qرا نشان می دهد که بر نقطه A وارد شده است.برآیند نیروهای Pو Q، نیروی Rمی باشد.یعنی می توانیم نیروهای Pو Qرا حذف کنیم وفرض کنیم فقط نیروی Rبر جسم وارد می شود.

جمع بردارها به روش ترسیمی(روش متوازی الاضلاع) :

دو بردار Pو Qمطابق شکل زیر داریم.متوازی الاضلاعی تشکیل می دهیم که بردارهای Pو Q، دو ضلع مجاور آن باشند.قطر متوازی الاضلاع جدید که از نقطه Aمی گذرد همان جمع دو بردار Pو Qاست .

 

جمع بردارها به روش ترسیمی (روش مثلث) :

دو بردار Pو Qمطابق شکل زیر داریم.یکی از بردارها را از انتهای بردار دیگر رسم می کنیم.حال برداری را رسم می کنیم که ابتدای آن، ابتدای بردار اول و انتهای آن انتهای بردار دوم است.این بردار،جمع دو بردار اولیه خواهد بود .

تجزیه نیرو به مؤلفه های عمود:

هر بردار را می توان به دو مؤلفه در راستای افقی و عمودی تجزیه نمود.در نظر گرفتن بردارها به صورت مؤلفه های افقی و عمودی در بسیاری از مسائل کار را ساده می کند.معمولاً جهت افقی را با xو جهت عمودی را با yنشان می دهند.نحوه تجزیه یک بردار به مؤلفه های افقی و عمودی را نشان می دهد.

 

محاسبه θ

اگر در خلاف جهت عقربه های ساعت (پادساعتگرد) حرکت کنیم، علامت θ مثبت است.اگر در جهت عقربه های ساعت (ساعتگرد) حرکت کنیم، علامت θ منفی است.مثلاً در تصویر  جدول ، اگر از محور xبه اندازه ۳۰درجهدر جهت خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت کنیم به بردار A می رسیم پس داریم.

تصویر جدول بالا، اگر از محور xبه اندازه ۷۰درجه در جهتعقربه های ساعت (ساعتگرد) حرکت کنیم به بردار Cمیرسیم.

 

 

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

  • 0
  • 224
  • 6,191
  • 14,344
  • 38,975