آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

 

جزوه آموزشی آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه نگهبان فایل مهم در رشته ژئوتکنیک حاوی  ۱۳۳ صفحه بصورت PDF که تمامی نکاتی که مربوط به اجرای گودبرداری است را شرح داده است . این فایل توسط آقای غفارپور جهرمی برای دوره های صلاحیت اجرای نظام مهندسی تهیه کرده اند و سرفصل آن به شرح زیر است :

 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﺎک و ﺷﺮاﯾﻂ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﻮدﺑﺮداری، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺧﻄﺮات و ﺗﺒﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻮدﺑﺮداری ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ
 • ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻮدﺑﺮداری
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ دﯾﻮاره و ﮐﻒ ﮔﻮد و اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺠﺎور
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﮐﺒﺮداری و ﭘﯽ ﮐﻨﯽ
 • اﺟﺮای روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﮔﻮد و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ و ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد آن
 • گودﺑﺮداری ﺳﺎزه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ
 • ﻣﺮوری ﺑﺮ رﯾﺰﺷﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘه

 

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

 

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آمار

 • 0
 • 222
 • 6,189
 • 14,342
 • 38,973